சினிமா

இதுவும் கடந்து போகும்… “தமிழ் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களின் கஷ்டம் என்றால் என்ன !?” on YouTube

தமிழ் திரைப் பட தயாரிப்பாளர்களின் இந்த நிலை மாற வேண்டும்!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button