தமிழக அரசு

இ சேவை மையத்தை பார்வையற்ற தகவல் தொழில்நுட்பச் செயலாளர்

தகவல் தொழில்நுட்ப புவியியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துணைச் செயலாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் இ சேவை மையத்தினை நேரில் பார்வையிட்ட போது

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button